Taahütname

INCI G.B.ltd Hizmet

( Workshoplar, Seminerler ,Birebir Seanslar vb. Programlar ) TAAHÜTNAMESİ

 

INCI G.B.ltd tarafından düzenlenen ve www. incigunesbakar.com alan adı üzerinden online olarak İnci Güneş Bakar (<eğitim veren>) tarafından bizzat verilecek olan ‘’Online veya yüz yüze tüm çalışmalara katılırken aşağıdaki hususları gayet iyi anladığımı, öğrendiğimi; bunların bu programa katılmak ve programa devam edebilmek için zorunlu koşullar olduğunu kabul ettiğimi beyanla bu koşullara uygun şekilde eğitime devam edeceğimi ve  hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Workshop sırasında eğitim ( dahil olduğum workshop , seminer, program vb.)  içeriğine ek olarak diğer katılımcılara ilişkin her türlü bilginin, katılımcıların paylaşımlarının ve bu eğitime katıldıklarının dahi gizli bilgi olduğunu, bu bilgileri ilgili katılımcının yazılı ve açık izni olmaksızın eğitim süresince ve her halükarda eğitimden sonrada hiçbir mecrada doğrudan ve dolaylı olarak kullanmayacağımı, bu gizlilik yükümlülüğüne riayet edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Eğitim süresince verilen eğitimleri kısmen ve/veya tamamen hiçbir surette doğrudan ve/veya dolaylı olarak sesli, görüntülü veya başka bir teknoloji ile kaydetmeyeceğimi, buna aykırılık halinde INCI G.B.ltd yasal yollara başvurma hakkının saklı olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İnci Güneş Bakar ‘ın eğitim devam ederken koçluk eğitim prensip, kural ve koşulları gereği herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin beni eğitimden çıkarma hakları olduğunu bildiğimi, böyle bir durumda içinde bulunduğum workshop veya seansın almadığım bakiye haftalara ilişkin eğitim ücretinin tarafıma iade edileceğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Workshop ve seans ücretleri her çalışmadan önce ödenmektedir.  Kayıt sonrasında yapılan karar değişikliğinin kabul edilmeyeceğini ve çalışmaya ilişkin tahsil edilen ücretin iadesinin yapılmayacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  Workshop başladıktan sonrasında ayrılma, dondurma, devam etmeme taleplerimin iletilmesi halinde tarafıma herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını bildiğimi, anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Workshop ve birebir seanslar kapsamında aldığım eğitim süresince bu eğitimi kısmen veya tamamen başka birine devir edemeyeceğimi, bunun kişiye sıkı sıkıya bağlı bir eğitim olduğunu, bu anlamda kısmen veya tamamen bir devre konu olamayacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

İnci Güneş Bakar’ın yapmış olduğu çalışmaların kişisel çalışmalar olduğunu ve bunun bir koçluk eğitimi olmadığını kabul ve beyan ederim. İnci Güneş Bakar tarafından yetiştirilmiş koç unvanı olmamak kaydıyla hiçbir şekilde sözlü ve yazılı şekilde, tanıtım materyallerinde, basılı medyada, sosyal medyada, web sitesinde, sair sosyal medya hesaplarında, kartvizitte, duyuruda, afişte, reklamda ve her nevi tanıtım materyalinde kullanmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Bütün çalışmalar boyunca gerçekleştirilecek olan eğitimde kullanılan her türlü eğitim materyali, slogan, motto, egzersiz ve sair fikri haklara konu ürünün tüm hukuki haklarının İnci Güneş Bakar’a ait olduğunu bildiğimi, bu kapsamda yazılı olarak izin verilmediği sürece bu anlamda hiçbir eğitim materyalini ve içeriğini herhangi bir mecrada kullanmayacağımı, 3.kişiler ile hiçbir surette paylaşmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Herhangi bir kullanımın öncesinde (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere web sitesi, blog, instagram, facebook, twitter, youtube, kitap, e-kitap ve benzer uygulama ve alanlarda ) İnci Güneş Bakar’a yazılı başvurmak suretiyle kullanım amacını, yerini ve şeklini belirterek açık bir izin alacağımı, izin verirken INCI G.B.ltd ‘in söz konusu kullanım üzerinde düzeltme yapma yetkisi olduğunu ve bu düzeltmeye riayet edeceğimi aksi halde INCI G.B.ltd’in yasal yollara başvurma hakkı olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Workshop ve/veya seans tarih ve saatlerinde İnci Güneş Bakar tarafından yapılacak değişikliklerin geçerli olacağını ve bunlara riayet edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu taahhütname konusu İnci Güneş Bakar kapsamında workshoplar ve seanslar ile ilgili olarak tarafıma web sitesinden duyuru ve/veya e-mail yolu ile yapılan bildirimlerin geçerli olacağını, bu şekilde tarafıma yapılan bildirimlerin geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracağını, bu kapsamda e-maillerimi düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğüm bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Bu taahhütnameyi imzalayarak https://www.incigunesbakar.com/ sitesinde yer alan satın alma koşulları dahil olmak üzere kullanım koşullarını ve gizlilik ilkelerini kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Bu sözleşmeyi akli dengem yerinde ve bilincim açık  bir şekilde imzalıyorum. İNCİ GÜNEŞ BAKAR dan alacağım eğitim ,seans, workshop, seminer, video, makale , hizmet ve tüm ürünlerin tedavi amacı kapsamadığını ve bu şekilde algılamadığımı , öncesinde ya da sonrasında oluşabilecek herhangi bir fiziksel ve psikolojik sorundan kendisini sorumlu tutmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

İşbu 2 (iki) sayfadan ibaret INCI G.B.ltd’in Hizmet  (  Workshoplar, Seminerler ,Birebir Seanslar vb. Programlar ) Taahhütnamesi okudum, anladım ve tek nüsha olacak şekilde .................... tarihinde imzaladım.

 

Eğitim Veren                                                  Eğitim Alan

İnci Güneş Bakar                                           Ad-Soyad:                             

                                                                       TC Kimlik No:

                                                                       Adres:

                                   

                                                                      

                                   

 

                                                                       İmza :